1 write to _recordList
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlRecordWriter.cs (1)
1795set { _recordList = value; }
1 reference to _recordList
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlRecordWriter.cs (1)
1794get { return _recordList; }