2 references to ResolveKeyTimes
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Media\Animation\Generated\ThicknessAnimationUsingKeyFrames.cs (2)
97ResolveKeyTimes(); 347ResolveKeyTimes();