1 reference to IsTextFormattingModeValid
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Media\TextOptions.cs (1)
37new ValidateValueCallback(IsTextFormattingModeValid));