1 reference to SmallCaptionFontFamilyKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1656return SystemFonts.SmallCaptionFontFamilyKey;