1 reference to SmallCaptionFontSizeKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1653return SystemFonts.SmallCaptionFontSizeKey;