1 reference to WriteDefAttributeKeyType
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlWriter.cs (1)
584_bamlRecordWriter.WriteDefAttributeKeyType(defKeyNode);