1 instantiation of XamlDefAttributeKeyTypeNode
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlWriter.cs (1)
577XamlDefAttributeKeyTypeNode defKeyNode = new XamlDefAttributeKeyTypeNode(
2 references to XamlDefAttributeKeyTypeNode
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlRecordWriter.cs (1)
473internal void WriteDefAttributeKeyType(XamlDefAttributeKeyTypeNode xamlDefNode)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlWriter.cs (1)
577XamlDefAttributeKeyTypeNode defKeyNode = new XamlDefAttributeKeyTypeNode(