1 reference to XamlDefAttributeNode
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlWriter.cs (1)
601XamlDefAttributeNode defNode = new XamlDefAttributeNode(