1 reference to SetFullyAttachedAnchor
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Annotations\AnnotationService.cs (1)
1631((AttachedAnnotation)attachedAnnotation).SetFullyAttachedAnchor(fullAnchor);