1 reference to RTK_FILEPROPS
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfControls.cs (1)
1028new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_RTF, "rtf", RTK_FILEPROPS ),