1 reference to BorderWidthKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1614return SystemParameters.BorderWidthKey;