1 reference to StatusFontSizeKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1683return SystemFonts.StatusFontSizeKey;