1 reference to KeyDeferRecord
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlRecordWriter.cs (1)
344_deferKeys.Add(new KeyDeferRecord(xamlElementNode.LineNumber,