2 writes to _cbPara
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (2)
878_cbPara = -1; 1455_cbPara = value;
1 reference to _cbPara
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (1)
1451return _cbPara;