2 references to IsMenuKey
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Input\KeyboardNavigation.cs (2)
3308if (realKey == _lastKeyPressed && IsMenuKey(realKey)) 3316if (IsMenuKey(realKey))