1 reference to ConvertXamlToRtf
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\windows\Documents\TextEditorCopyPaste.cs (1)
556string rtfContent = xamlRtfConverter.ConvertXamlToRtf(xamlContent);