1 reference to IconFontFamilyKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1515return SystemFonts.IconFontFamilyKey;