1 reference to MenuShowDelayKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1560return SystemParameters.MenuShowDelayKey;