2 references to NotifyOnValidationError
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Data\BindingGroup.cs (2)
748Validation.AddValidationError(validationError, mentor, NotifyOnValidationError); 758Validation.RemoveValidationError(validationError, mentor, NotifyOnValidationError);