1 reference to RTFEncoding
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\XamlToRtfWriter.cs (1)
1098_rtfBuilder.Append(fsThis.ParaBorder.RTFEncoding);