1 reference to Ctrl_LISTRESTARTHDN
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfControls.cs (1)
712new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_LISTRESTARTHDN, "listrestarthdn", RTK_LISTTABLE | RTK_VALUE | RTK_PARAM ),