1 reference to BorderKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1602return SystemParameters.BorderKey;