2 writes to _fs
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (2)
849_fs = 24; // Default for RTF 1148_fs = value;
1 reference to _fs
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (1)
1144return _fs;