1 reference to DesktopBrushKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1122return SystemColors.DesktopBrushKey;