Base:
property
DTypeThemeStyleKey
System.Windows.Window.DTypeThemeStyleKey