5 references to RTFEncoding
PresentationFramework (5)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (4)
2238sb.Append(BorderLeft.RTFEncoding); 2245sb.Append(BorderTop.RTFEncoding); 2252sb.Append(BorderRight.RTFEncoding); 2259sb.Append(BorderBottom.RTFEncoding);
src\Framework\System\Windows\Documents\XamlToRtfWriter.cs (1)
1743_rtfBuilder.Append(bf.RTFEncoding);