1 reference to DoThemeStyleInvalidations
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\StyleHelper.cs (1)
149StyleHelper.DoThemeStyleInvalidations(fe, fce, oldThemeStyle, newThemeStyle, style);