1 reference to HighlightBrushKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1134return SystemColors.HighlightBrushKey;