1 reference to PointKeyFrame
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Markup\KnownTypes.cs (1)
6020case KnownElements.PointKeyFrame: t = typeof(System.Windows.Media.Animation.PointKeyFrame); break;