2 writes to _inEndInit
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Data\XmlDataProvider.cs (2)
338_inEndInit = true; 343_inEndInit = false;
1 reference to _inEndInit
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Data\XmlDataProvider.cs (1)
304if (_inEndInit)