1 write to _cacheMenuHighlightBrush
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemColors.cs (1)
1609_cacheMenuHighlightBrush = CreateInstance(SystemResourceKeyID.MenuHighlightBrush);
2 references to _cacheMenuHighlightBrush
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\SystemColors.cs (2)
1607if (_cacheMenuHighlightBrush == null) 1612return _cacheMenuHighlightBrush;