1 reference to CaptionFontFamilyKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1641return SystemFonts.CaptionFontFamilyKey;