1 reference to ResizeFrameHorizontalBorderHeightKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1395return SystemParameters.ResizeFrameHorizontalBorderHeightKey;