1 reference to SmallCaptionFontStyleKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1659return SystemFonts.SmallCaptionFontStyleKey;