1 reference to TypeFullName
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlRecordWriter.cs (1)
963xamlContentPropertyNode.TypeFullName,