1 reference to MenuFontFamilyKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1671return SystemFonts.MenuFontFamilyKey;