2 writes to Bottom
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Documents\XamlToRtfWriter.cs (2)
3852xthickness.Bottom = (float)d; 3867xthickness.Bottom = xthickness.Left;
4 references to Bottom
PresentationFramework (4)
src\Framework\System\Windows\Documents\XamlToRtfWriter.cs (4)
3195formatState.SA = Converters.PxToTwipRounded(thickness.Bottom); 3217cf.PaddingBottom = Converters.PxToTwipRounded(t.Bottom); 3238pf.BorderBottom.Width = Converters.PxToTwipRounded(t.Bottom); 3251cf.BorderBottom.Width = Converters.PxToTwipRounded(t.Bottom);