5 references to XmlDataProvider
PresentationFramework (5)
src\Framework\System\Windows\Markup\KnownTypes.cs (5)
1670case KnownElements.XmlDataProvider: o = new System.Windows.Data.XmlDataProvider(); break; 2397return KnownElements.XmlDataProvider; 2790case KnownElements.XmlDataProvider: 3665case KnownElements.XmlDataProvider: 6298case KnownElements.XmlDataProvider: t = typeof(System.Windows.Data.XmlDataProvider); break;