4 writes to maxHeight
PresentationFramework (4)
src\Framework\System\Windows\Window.cs (4)
3442maxHeight = maxSize; 3576mm.maxHeight = Math.Min(this.MinHeight, maxSizeLogicalUnits.Y); 3582mm.maxHeight = Math.Min(MaxHeight, maxSizeLogicalUnits.Y); 3586mm.maxHeight = maxSizeLogicalUnits.Y;
3 references to maxHeight
PresentationFramework (3)
src\Framework\System\Windows\Window.cs (3)
1878frameworkAvailableSize.Height = Math.Max(mm.minHeight, Math.Min(frameworkAvailableSize.Height, mm.maxHeight)); 1908arrangeBounds.Height = Math.Max(mm.minHeight, Math.Min(arrangeBounds.Height, mm.maxHeight)); 5099Point maxSizeDeviceUnits = LogicalToDeviceUnits(new Point(finalMinMax.maxWidth, finalMinMax.maxHeight));