1 reference to MenuFontStyleKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1674return SystemFonts.MenuFontStyleKey;