3 writes to _sortedResolvedKeyFrames
PresentationFramework (3)
src\Framework\System\Windows\Media\Animation\Generated\ThicknessAnimationUsingKeyFrames.cs (3)
182_sortedResolvedKeyFrames = (ResolvedKeyFrameEntry[])sourceAnimation._sortedResolvedKeyFrames.Clone(); 713_sortedResolvedKeyFrames = null; 718_sortedResolvedKeyFrames = new ResolvedKeyFrameEntry[keyFrameCount];
24 references to _sortedResolvedKeyFrames
PresentationFramework (24)
src\Framework\System\Windows\Media\Animation\Generated\ThicknessAnimationUsingKeyFrames.cs (24)
179&& sourceAnimation._sortedResolvedKeyFrames != null) 182_sortedResolvedKeyFrames = (ResolvedKeyFrameEntry[])sourceAnimation._sortedResolvedKeyFrames.Clone(); 350if (_sortedResolvedKeyFrames == null) 356Int32 keyFrameCount = _sortedResolvedKeyFrames.Length; 369&& currentTime > _sortedResolvedKeyFrames[currentResolvedKeyFrameIndex]._resolvedKeyTime) 376&& currentTime == _sortedResolvedKeyFrames[currentResolvedKeyFrameIndex + 1]._resolvedKeyTime) 386else if (currentTime == _sortedResolvedKeyFrames[currentResolvedKeyFrameIndex]._resolvedKeyTime) 424/ _sortedResolvedKeyFrames[0]._resolvedKeyTime.TotalMilliseconds; 429TimeSpan previousResolvedKeyTime = _sortedResolvedKeyFrames[previousResolvedKeyFrameIndex]._resolvedKeyTime; 434TimeSpan segmentDuration = _sortedResolvedKeyFrames[currentResolvedKeyFrameIndex]._resolvedKeyTime - previousResolvedKeyTime; 654return _keyFrames[_sortedResolvedKeyFrames[resolvedKeyFrameIndex]._originalKeyFrameIndex]; 725_sortedResolvedKeyFrames[index]._originalKeyFrameIndex = index; 765_sortedResolvedKeyFrames[index]._resolvedKeyTime = TimeSpan.FromMilliseconds( 772_sortedResolvedKeyFrames[index]._resolvedKeyTime = keyTime.TimeSpan; 790_sortedResolvedKeyFrames[index]._resolvedKeyTime = calculationDuration; 806_sortedResolvedKeyFrames[index]._resolvedKeyTime = TimeSpan.Zero; 867blockBeginTime = _sortedResolvedKeyFrames[block.BeginIndex - 1]._resolvedKeyTime; 881TimeSpan uniformTimeStep = TimeSpan.FromTicks((_sortedResolvedKeyFrames[block.EndIndex]._resolvedKeyTime - blockBeginTime).Ticks / segmentCount); 888_sortedResolvedKeyFrames[index]._resolvedKeyTime = resolvedTime; 908Array.Sort(_sortedResolvedKeyFrames); 927int maxKeyFrameIndex = _sortedResolvedKeyFrames.Length - 1; 946TimeSpan prePacedBlockKeyTime = _sortedResolvedKeyFrames[index - 1]._resolvedKeyTime; 988TimeSpan pacedBlockDuration = _sortedResolvedKeyFrames[index]._resolvedKeyTime - prePacedBlockKeyTime; 999_sortedResolvedKeyFrames[currentKeyFrameIndex]._resolvedKeyTime = prePacedBlockKeyTime + TimeSpan.FromMilliseconds(