3 references to Ctrl_BOX
PresentationFramework (3)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfControls.cs (1)
204new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BOX, "box", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_FLAG ),
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (2)
9497case RtfControlWord.Ctrl_BOX: 10799case RtfControlWord.Ctrl_BOX: