2 writes to _isListening
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Data\XmlDataProvider.cs (2)
739_isListening = true; 750_isListening = false;
2 references to _isListening
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Data\XmlDataProvider.cs (2)
734if (!_isListening) 745if (_isListening)