1 reference to HotTrackBrushKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1140return SystemColors.HotTrackBrushKey;