18 references to VerifyRefreshNotDeferred
PresentationFramework (18)
src\Framework\System\Windows\Controls\ItemCollection.cs (18)
126VerifyRefreshNotDeferred(); 140VerifyRefreshNotDeferred(); 154VerifyRefreshNotDeferred(); 168VerifyRefreshNotDeferred(); 183VerifyRefreshNotDeferred(); 198VerifyRefreshNotDeferred(); 259VerifyRefreshNotDeferred(); 287VerifyRefreshNotDeferred(); 315VerifyRefreshNotDeferred(); 335VerifyRefreshNotDeferred(); 355VerifyRefreshNotDeferred(); 501VerifyRefreshNotDeferred(); 517VerifyRefreshNotDeferred(); 826VerifyRefreshNotDeferred(); 842VerifyRefreshNotDeferred(); 858VerifyRefreshNotDeferred(); 874VerifyRefreshNotDeferred(); 1964VerifyRefreshNotDeferred();