Base:
property
VisualChildrenCount
System.Windows.FrameworkElement.VisualChildrenCount
4 overrides of VisualChildrenCount
PresentationFramework (4)
src\Framework\System\Windows\Controls\InkPresenter.cs (1)
299protected override int VisualChildrenCount
src\Framework\System\Windows\Controls\Primitives\BulletDecorator.cs (1)
212protected override int VisualChildrenCount
src\Framework\System\Windows\Controls\ViewBox.cs (1)
239protected override int VisualChildrenCount
src\Framework\System\Windows\Documents\AdornerDecorator.cs (1)
195protected override int VisualChildrenCount