1 reference to InfoTextBrushKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1155return SystemColors.InfoTextBrushKey;