1 reference to SpellCheck
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Markup\KnownTypes.cs (1)
6126case KnownElements.SpellCheck: t = typeof(System.Windows.Controls.SpellCheck); break;