5 writes to Italic
PresentationFramework (5)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (3)
769Italic = formatState.Italic; 4817FormatState.Italic = fsOrig.Italic; 9109formatState.Italic = token.ToggleValue > 0;
src\Framework\System\Windows\Documents\XamlToRtfWriter.cs (2)
2829documentNode.FormatState.Italic = true; 2906formatState.Italic = true;
14 references to Italic
PresentationFramework (14)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (9)
769Italic = formatState.Italic; 903&& Italic == formatState.Italic 4817FormatState.Italic = fsOrig.Italic; 4843|| (fsThis.Italic != fsParent.Italic) 4920if (fsThis.Italic != fsParent.Italic) 4922if (fsThis.Italic)
src\Framework\System\Windows\Documents\XamlToRtfWriter.cs (5)
702bool outItalic = fsThis.Italic != fsParent.Italic; 749if (fsThis.Italic) 1257if (fsThis.Italic != fsParent.Italic)