1 reference to ReadDefAttributeKeyTypeRecord
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlReader.cs (1)
789ReadDefAttributeKeyTypeRecord();